1. ARCHIVACE DOKUMENTŮ

Chybí vám prostor pro Vaše dokumenty nebo platíte za kanceláře a sklady vysoké nájemné? Řešíte problémy se stále narůstajícím objemem papírových dokumentů, faktur, smluv a dalších dokumentů? Potřebujete rychle a spolehlivě nalézt nějaký dokument a nechcete ztrácet svůj čas? Řešením je bezpečná a spolehlivá archivace a správa dokumentů v moderně vybavených objektech komerční spisovny za optimálních vlhkostních a teplotních podmínek pod trvalým dohledem Státního archivu a zejména bezpečnostních systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost vašich dokumentů.

2. USPOŘÁDÁNÍ ARCHIVŮ A SPISOVEN
Potřebujete získat přehled a volnou kapacitu pro další dokumenty? Zakládáte vlastní archiv a nechcete ztrácet čas? Řešením je zpracování evidence a přehledné uspořádání dokumentů ve Vašem archivu, spisovně nebo registraturách a skříních. V rámci uspořádání dokumentů lze vyřadit 5 – 30% původního objemu dokumentů. Uspořádání, evidenční zpracování a odborné posouzení dokumentů uložených v interním archivu/spisovně klienta považujeme za základ řádné a zejména efektivní Archivace a Správy dokumentů a to proto, že umožňuje lepší orientaci v uložených dokumentech při jejich vyhledávání a správě , šetří místo vyřazením dokumentů s prošlou lhůtou skartace,umožňuje a usnadňuje řádné skartační řízení a budoucí vlastní fyzickou skartaci dokumentů v souladu s legislativou.

3. SKARTACE DOKUMENTŮ
Když potřebujete zvládnout narůstající objem papírových dokumentů, faktur, smluv a dalších dokumentů a nemáte dost volného prostoru a ukládacích kapacit? Co dělat, když potřebujete důležitý dokument a nechcete ztrácet svůj čas? Archivace a správa dokumentů představuje ucelený soubor činností a služeb spojených s jednorázovým i průběžným převzetím, evidenčním zpracováním a úschovou dokumentů za optimálních teplotních a vlhkostních podmínek a přísných bezpečnostních opatření v objektu komerční spisovny schválené pro tento účel příslušným SOA, a to včetně zajištění řádného Skartačního řízení a fyzické likvidace dokumentů skartací a celé řady dalších Doplňkových služeb komplexní Správy dokumentů.

4. REALIZACE SPISOVEN (VYBUDOVÁNÍ SPISOVEN VČETNĚ REGÁLŮ)
Mezi naše další nabízené služby patří uschování dokumentů ve spisovně včetně regálů. Pokud potřebujete důležité dokumenty zachovat v originální formě, nabízíme vám jedinečnou možnost mít papírovou dokumentaci pod dohledem. Písemnosti jsou ukládány v komerční spisovně schválené k tomuto účelu. Seznam uložených písemností je vložen do počítače, který také sleduje doby uložení a skartace. Regály jsou očíslovány, jednotlivé police jsou očíslovány pod evidencí tzv.paprsku v rámci regálu, police mají číselné označení.